top of page

חוות דעת על כשירות רפואית - פתרון יעיל למשפחה

מדי יום אנו עדים למקרים בהם בני משפחה נדרשים לקבל החלטות הנוגעות למצבם ו/או לעתידם של הוריהם המבוגרים.

זה נכון גם בנושאי בריאות, כגון ניתוחים או התערבויות רפואית המחייבות חתימה על טופס הסכמה מדעת; וגם בענייני רכוש כירושה, צוואה, מתנה, לקיחת משכנתא או הלוואה או שעבוד נכס וכיוצא בזה.


ההורה המבוגר יכול לכתוב צוואה ו/או למנות בא כוח מטעמו שיקבל החלטות בשמו בעניינים השונים. הוא יכול לקבוע לצורך העניין שבן אחד יהיה אחראי על ענייני הרכוש והאחר על ענייני הבריאות, אך על מנת לעשות זאת עליו להיות כשיר מבחינה רפואית/נפשית בעת המינוי, קרי צלול בדעתו, מודע למעשיו, מסוגל להביע דעה ובעל כושר שיפוט ויכולת לקבל החלטות בהתאם להשקפת עולמו, ומבלי שיחוש נרדף או מאויים. על מנת להוכיח שהוא אכן כשיר, יש צורך באישור כשירות רפואית.


הסמכות למתן חוות דעת על כשירות רפואית לעריכת צוואה/ירושה נתונה בידי רופא פסיכוגריאטר בלבד.


בדיקת הפסיכוגריאטר כוללת מספר שלבים, אלו החשובים שבהם


  • תשאול כללי של הקשיש בנוגע למצבו הבריאותי והקוגינטיבי

  • תשאול מעמיק לבירור מודעותו למעשיו וכושר השיפוט שלו

  • בדיקה גופנית ונפשית מקיפה


חוות דעת על כשירות רפואית

בחלק הראשון לפגישה עורך הרופא שיחה ראשונית עם הקשיש, בה ישאל שאלות כלליות כגון: מהי כתובת מגוריו, מהו מצבו המשפחתי, מספר שנות ההשכלה, מחלות מהן סובל, אילו תרופות הוא נוטל, מהו סדר היום שלו, וגם שאלות כמו איזה יום היום, איזה חלק של היום, מי רוה"מ הנוכחי וכדומה. מטרת השאלות הכלליות היא לבדוק את זיכרונו של הנבדק לטווח ארוך וקצר, וכן להתרשם אם מודע למקום ולסיטואציה, ולקבל ממנו תובנה למצבו הרפואי והכלכלי וזאת על מנת להעריך האם הוא מסוגל לנהל את ענייניו בצורה תקינה ונורמטיבית.


בשלב השני עוברת השיחה לעומק הדברים, לשאלות כמו האם הוא מבין על מה הוא נדרש לחתום, כדי לוודא שהקשיש מבין את המצב לאשורו. כך למשל במקרה של חתימה על העברת/הורשת נכס, יש לוודא כי המעביר יודע על איזה רכוש מדובר, היכן הוא נמצא, מה השימוש שהוא מעוניין לעשות בו, למי הוא רוצה להעבירו ומדוע.


בשלב השלישי מבצע המומחה בדיקה גופנית ובדיקה מנטלית שבודקת האם דעתו של הקשיש צלולה, או שהוא סובל מחשיבה לא הגיונית, מחשבות שווא, תחושת רדיפה או לחץ.


מתי מומלץ להזמין בדיקת כשירות?


מומלץ מאוד להזמין בדיקת כשירות רפואית סמוך ככל האפשר לרגע שבו מתוכננת החתימה על המסמך אצל עורך הדין, בין אם מדובר במתנה ובין אם בצוואה/ירושה. לסמיכות בין הבדיקה לבין החתימה יש חשיבות רבה - בעיקר במניעת הטענה שבזמן שחלף מהבדיקה לחתימה הוחמר מצבו של המבוגר בכל הקשור ליכולתו להביע דעה. הדבר נפוץ עוד יותר כאשר קיימים סכסוכים במשפחה.


לרוב ינסו המתנגדים לטעון לעילת אי כשירות רפואית כדי לפסול צוואה, ירושה והחלטות אחרות שקיבל הקשיש. הם יטענו שהוא לא היה שפוי או סבל מבעיות נפשיות וקוגניטיביות כאלה ואחרות, או שהופעל עליו לחץ, מה שגרם לו לחוסר יכולת לקבל החלטה מושכלת.


אם הוריכם המבוגרים עומדים לחתום על צוואה או למנות בא כוח לקבלת החלטות שונות, מהרו והזמינו ביקור של פסיכוגריאטר שיעניק להם חוות דעת לצורך אישור כשירות רפואית עניין אשר יתמוך ברצון הקשיש לביצוע המהלך כדין.


קראו עוד על בדיקת כשירות רפואית על ידי רופא גריאטר או פסיכוגריאטר כאן.

Comments


bottom of page